Cơ sở chế biến gỗ của gia đình ông Đỗ Văn Tiến, Thị trấn Chợ Chu, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương