QĐND - Ngày 2-5, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa ký Văn bản số 559 hướng dẫn việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Quân đội theo quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI). TCCT xác định: Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên nhằm động viên kịp thời tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. TCCT yêu cầu trong xem xét, thẩm định và xét duyệt khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, trách nhiệm của cơ quan chức năng, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, khách quan, chính xác; gắn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên với xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đảng viên.