Công văn số 2327/TCT-PCCS ngày 14-6-2007, Tổng cục Thuế hướng dẫn về công tác phí để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, như sau