QĐND - Ngày 23-4, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) đã ký ban hành Hướng dẫn số 581/HD-CT về việc tổng kết 10 năm (2003-2013) thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới. Hướng dẫn của TCCT chỉ rõ: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 512 nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 152 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; xác định phương hướng, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận 10 năm qua.