Theo Hướng dẫn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-4 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, những người nghỉ sinh con từ ngày 1-1-2013 chỉ được nghỉ 4 tháng, nhưng nghỉ từ ngày 2-1-2013 sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng.