Chức năng định vị toàn cầu GPS là gì? Để sử dụng chức năng dẫn đường trên máy iPhone thì cần phải có những điều kiện gì?