Bộ Xây dựng vừa có công văn 46/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của Nhà nước có liên quan.