(PetroTimes) - Chiêu vừa đến cơ quan thì Chủ tịch quận mời lên gặp. Chiêu vào trong phòng thì đã thấy có Chủ tịch quận và hai cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.