Giữa hàng dài những thúng trầu trong buổi chợ sớm, người mua dễ dàng nhận ra trầu Bà Điểm nhờ lá mỏng, vàng bóng mỡ gà...