Sáng nay, QH sẽ họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do QH bầu hoặc phê chuẩn. Sau khi có kết quả, QH sẽ ban hành nghị quyết về nội dung lấy phiếu tín nhiệm, công khai tới nhân dân và cử tri.