(SGGP).- Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tham gia hội thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.