Theo TTXVN, sáng 11/10, tại Hà Nội, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010 (KX.04/06-10) phối hợp với Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề "Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa".