(GD&TĐ) - Từ ngày 22/8 đến ngày 24/8/2012, tại Trường Đại học Đà Lạt và khách sạn Vietsopetro thành phố Đà Lạt, Bộ GD-ĐT phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt tổ chức 02 hội thảo - tập huấn: “Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của viện, trung tâm nghiên cứu trong các trường đại học thuộc Bộ GD-ĐT”; và “Nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cho các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ GD-ĐT”.