VH- Hội thảo “Các trường văn hóa nghệ thuật trong thế giới hội nhập 2010" với chủ đề "Nền văn hóa đa dạng cho sự đa dạng và phát triển” đã diễn ra tại Paris- Cộng hòa Pháp.