(Chinhphu.vn) – Ngày 26/12, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với một số đề án, báo cáo về công tác xây dựng đảng, phát triển KT-XH... Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng