Qua các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đã được theo dõi bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.