AloBacsi trả lời các bạn: Ng. T. Phương, Van Kinh, Bình Thành, Thanh Thắng