(giao duc 24h) - Tôi đã từng học tiếng Anh hơn 10 năm. Từ lâu, tôi ý thức việc học tiếng Anh rất cần thiết cho công việc. Tôi học đi học lại vẫn không tiến bộ, cứ loanh quanh với câu hỏi “Học tiếng Anh nên bắt đầu từ đâu?”