(24h) - Trong tiếng Anh giao tiếp có một vấn đề làm cho rất nhiều người gặp khó khăn, đó là việc sử dụng thành ngữ. Người Mỹ và Anh sử dụng rất nhiều thành ngữ trong khi nói. Những thành ngữ này đôi khi rất khó hiểu.