LTS - Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị đã tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, ở khắp mọi miền đất nước. Trong cuộc sống, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến có sức lan tỏa lớn. Nhân dịp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Báo Nhân Dân xin giới thiệu một số tấm gương điển hình, tiên tiến trong các phong trào này.