QĐND Online - Sáng 14-8, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy viên các cấp, cán bộ trưởng phòng các cơ quan nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT.