(VOV) - Đây là lớp học thứ 4 do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức cho cho các cán bộ chủ chốt trong khối các cơ quan Trung ương.