Các phòng tư vấn học đường hoạt động theo kiểu tự phát, tư vấn viên chưa được đào tạo bài bản. Chưa có chế độ cụ thể cho giáo viên tư vấn