(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 5783/VPCP-HC đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chỉ đạo các cơ quan có liên quan ở địa phương triển khai rà soát, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vủa Văn phòng UBND cấp tỉnh.