QĐND - Sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc” (gọi tắt là Quyết định 62) trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7 đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện, các địa phương còn tồn đọng rất nhiều hồ sơ, phát sinh nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.