(Tamnhin.net) - Việc đăng tải nhiều bài báo mang tính chất dân tộc chủ nghĩa, thậm chí hiếu chiến, khiến người ta tự hỏi “Hoàn cầu Thời báo” (Global Times) của Trung Quốc là thứ báo gì?