(Lang sao) - Miss Hongkong nơi sinh ra những vẻ đẹp tài năng.