(SGGP). – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hơn 300 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.