TTO - Xác định mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, thể hiện được định hướng phát triển trong tương lai là một trong những nội dung quan trọng mà ứng viên cần thể hiện trên hồ sơ tìm việc.