(VOV) - Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in đêm trừ tịch ấy…