Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, tạo dựng sức mạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Truyền thống quý báu đó đã hun đúc nên tinh thần chiến đấu quật cường, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để lao động sản xuất và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm hào hùng đó, xuất hiện nhiều anh hùng dân tộc, nhiều tấm gương hy sinh thân mình vì đại nghĩa chống giặc ngoại xâm. Sự hy sinh của đông đảo quần chúng, của chiến sĩ, anh hùng kế tiếp nhau trong lịch sử đã xây đắp nên giang sơn, gấm vóc ngày nay, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”1.