(Chinhphu.vn) – Trong cuộc bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lênin, điều tạo ra bước ngoặt cơ bản trong tư tưởng cách mạng, giúp Người đưa ra một kết luận quan trọng: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản.