Nhờ năng rèn luyện nên trình độ kỹ, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc công 113 (Binh chủng Đặc Công) không ngừng được nâng lên. Mọi vách cao hay hào sâu… đều bị các anh vượt qua.