- Quý Lộc (Yên Định, Thanh Hóa) là một xã thuần nông, nằm trong vùng trung du bán sơn địa, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. 10 năm qua, phát triển kinh tế trang trại đã trở thành bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của xã. Thành công về phát triển mô hình kinh tế trang trại của Quý Lộc là một mô hình điển hình được nhiều địa phương học tập và đã được tỉnh Thanh Hóa triển khai nhân rộng.