ND - Thời gian gần đây, nhiều nông dân vùng đồng bằng châu thổ Nam Bộ đã nuôi thành công các loài gà mang lại nguồn lợi đáng kể. Điển hình như: mô hình nuôi gà sao ở Tiền Giang, Đồng Tháp; nuôi gà nòi thả trên các triền núi, sườn đồi, dưới tán rừng sinh ở vùng Thất Sơn - An Giang, nuôi gà H'Mông của ông Lai ở Vĩnh Long...