(PL&XH) - Hợp đồng ủy quyền trên vào bất kỳ lúc nào, nhưng phải báo trước cho anh V (bên được ủy quyền) một thời gian hợp lý.