(VOV) - FLEGT/VPA là gì? Tham gia việc cấp Chứng chỉ này các doanh nghiệp được lợi gì?