(Petrotimes) - Tự ngàn xưa, một nét đặc trưng của văn hóa Việt là kính trọng hiền tài. Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn coi trọng truyền thống ấy và Người đã nâng thành tư tưởng chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.