PN - Kết quả khảo sát đã được công bố, những giáo viên không “đủ chuẩn” chưa kịp thấy cơ hội nâng chuẩn đã mặc cảm, hoang mang khi bị học trò, đồng nghiệp gièm pha “thầy cô mà cũng thi rớt”.