(HNM) - Thực tiễn xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hà Nội thời gian qua đã khẳng định, thành phần kinh tế tập thể phát triển đúng hướng sẽ là yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện cho người nông dân đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp nông thôn, tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng NTM.