Máy tính nói riêng và công nghệ thông tin nói chung đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Nó mang lại nhiều tiện ích cho nhân loại. Giới hạn bài này chỉ đề cập những mặt trái của máy tính, của công nghệ thông tin với hội chứng "nghiện" trò chơi điện tử nhằm tìm kiếm giải pháp hạn chế ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, đời sống tinh thần, học tập, sinh hoạt xã hội của lớp trẻ...