TP - Chúng tôi đến Tiểu đoàn 473, Đoàn 147 Hải quân đúng thời điểm toàn đơn vị đang dồn sức huấn luyện chiến thuật và thực hành bắn đạn thật.