(HQ Online)- Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) theo chuyên đề đã mang lại hiệu quả cao cho Chi cục KTSTQ - Cục Hải quan TP.HCM với số thuế truy thu hàng trăm tỷ đồng trong năm qua. Năm 2014, Chi cục KTSTQ sẽ tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả đối với hình thức kiểm tra này.