Sức mạnh kinh tế đã tạo bệ phóng cho nền quốc phòng Singapore.