(PL)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử. Theo đó, có hai cách lập hóa đơn điện tử.