Sau 15 năm triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.