(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3564/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội năm 2009.