Kích rau bằng thuốc Trung Quốc thu lợi dịp rét dài