Chương trình Phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 gồm 4 đề án. Qua 3 năm triển khai thực hiện, các đề án trên ở Hà Nam đã đạt được một số kết quả khả quan.