Quan điểm này của HSBC trái ngược với dự báo của AZN và Standard Chartered mới đây là VND sẽ ổn định ở 20.600 đồng đến cuối năm.